Sjukhusplanering

Den medicinska utvecklingen tillsammans med medicintekniska landvinningar ställer större och mer precisa krav på sjukhusbyggnader än någonsin tidigare. Samtidigt står vården inför stora utmaningar när det gäller kostnadskontroll och effektivitet.

Från Program till Färdigt Sjukhus

Förutsättningen för lyckade sjukhusprojekt ligger i noggrann planering och koordinering genom hela projektet. Scandinavian Hospital Services konsulter är redo att bistå projektorganisationer med expertkunskaper inom funktionsplanering samt kravställning och koordinering av teknisk utrustning. Vårt team är ett stöd genom hela projektet och säkerställer att rätt resurser finns tillgängliga och att funktionsplanerare, utrustningsspecialister, ingenjörer och arkitekter samverkar inom och mellan projektets samtliga faser – från planering till färdigt sjukhus.

Kvalitetssäkring

Med Scandinavian Hospital Services expertkunskaper inom sjukhusprojekt, säkerställs att den medicinska funktionen överensstämmer med kraven, samtidigt som projektet möter tids- och kostnadsramar.